श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ.

बातमी

बातमीडाऊनलोड
श्री. तुळजाभवानी मंदिर संस्थान येथे दर्शन पास संगणकीय यंत्रणेबाबत तसेच गाभारा व मंदिर परिसरात वास्तू प्रकाश यंत्रणासाठी तज्ञ कंपनीकडून प्रस्ताव तसेच सादरीकरण मागविण्यात येत आहेत.
                श्री. तुळजाभवानी मंदिर संस्थान येथे दर्शन पास संगणकीय यंत्रणेबाबत तसेच गाभारा व मंदिर परिसरात वास्तू प्रकाश यंत्रणासाठी तज्ञ कंपनीकडून प्रस्ताव तसेच सादरीकरण मागविण्यात येत आहेत.
डाऊनलोड
मंदिर संस्थानने सुरु केलेल्या सेवा
                भाविकांच्या व मंदिराच्या संरक्षणासाठी चोवीस तास पोलीस चौकी सुरु केली आहे.भाविकाकडून ऑनलाईन देणगी स्वीकारण्याची सुविधा सुरु केली आहे.