श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ.

निविदा

Tender No.HeaderDescriptionFrom DateTo DateFrom TimeTo TimeAction
100 श्री. तुळजाभवानी मंदिर संस्थान येथे दर्शन पास संगणकीय यंत्रणेबाबत तसेच गाभारा व मंदिर परिसरात वास्तू प्रकाश यंत्रणासाठी तज्ञ कंपनीकडून प्रस्ताव तसेच सादरीकरण मागविण्यात येत आहेत. श्री. तुळजाभवानी मंदिर संस्थान येथे दर्शन पास संगणकीय यंत्रणेबाबत तसेच गाभारा व मंदिर परिसरात वास्तू प्रकाश यंत्रणासाठी तज्ञ कंपनीकडून प्रस्ताव तसेच सादरीकरण मागविण्यात येत आहेत. 21/03/2021 20/04/2021 12:35 17:00 डाऊनलोड
102 श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर अंतर्गत घाटशीळ शेजारील १०८ भक्त निवास (कोव्हीड केअर सेंटर) करीता साहित्याची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत. श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर अंतर्गत घाटशीळ शेजारील १०८ भक्त निवास (कोव्हीड केअर सेंटर) करीता साहित्याची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत. 13/04/2021 19/04/2021 10:00 17:00 डाऊनलोड
103 श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर करिता संपूर्ण मंदिर परिसर व दर्शन मंडप परिसरातील पाईप लाईन व नळ दुरुस्तीसाठी विविध प्लम्बिंग साहित्याची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत. श्री.तुळजाभवानी मंदिर संस्थान,तुळजापूर करिता संपूर्ण मंदिर परिसर व दर्शन मंडप परिसरातील पाईप लाईन व नळ दुरुस्तीसाठी विविध प्लम्बिंग साहित्याची आवश्यकता असल्याने इच्छुक पुरवठा धारकांकडून सीलबंद दरपत्रक मागविण्यात येत आहेत. 13/04/2021 19/04/2021 10:00 17:00 डाऊनलोड